Podvojné účtovníctvo 

  • kompletné spracovanie účtovných dokladov
  • vypracovanie účtovnej závierky (súvahy, výkazu ziskov a strát, podkladov pre zbierku listín)
  • vypracovanie daňového priznania, dane z príjmu PO a DPH
  • elektronické podávanie daňových priznaní a súhrnných výkazov DPH