Jednoduché účtovníctvo 

  • kompletné spracovanie účtovných dokladov
  • vypracovanie účtovnej závierky (výkaz o príjmoch a výdavkoch, majetku a záväzkoch)
  • vypracovanie daňového priznania FO a PO, dane z príjmu a DPH
  • elektronické podávanie daňových priznaní a výkazov na daňový úrad
  • vypracovanie daňových priznaní typu A pre zamestnané fyzické osoby (dohody o vykonaní práce, prenájmy bytov a ostatných nehnuteľností)